Ngày đăng 06/07/2023 | 12:00 AM

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện

(BXD) Ngày 6/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Không gian xanh - Yêu cầu thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp


Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm nhận diện các khu vực không gian xanh đô thị; xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá không gian xanh đô thị phát triển bền vững; đề xuất dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về không gian xanh đô thị phát triển bền vững.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như điều tra xã hội học, khảo sát thực tế, thu thập, tổng hợp, đánh giá thông tin…qua đó hoàn thành Báo cáo tổng kết và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về không gian xanh đô thị.

Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm đã phân loại không gian xanh đô thị; đề xuất Bộ tiêu chí không gian xanh đô thị gồm 3 nhóm: nhóm tiêu chí môi trường xanh; nhóm tiêu chí kinh tế, sử dụng đất; nhóm tiêu chí xã hội và Bộ tiêu chí xác định không gian xanh đô thị đặc thù. Trong đó, mỗi nhóm tiêu chí xác định các chỉ tiêu và chỉ số tương ứng với các chức năng của không gian xanh đô thị, áp dụng cho đô thị lớn, đô thị trung bình, đô thị nhỏ. Bên cạnh đó, nhóm cũng hoàn thiện Bảng điểm đánh giá từng nhóm tiêu chí, làm cơ sở để đề xuất tiêu chí, tiêu chuẩn không gian xanh đô thị.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, nhóm kiến nghị tiếp tục đánh giá, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn quy hoạch, quản lý hệ thống không gian xanh đô thị hiện có; xây dựng hướng dẫn cụ thể trong quy hoạch, quản lý hệ thống không gian xanh đô thị; khớp nối hệ thống không gian xanh đô thị, không gian cây xanh và không gian mặt nước; có công thức tính toán, hệ số cụ thể, sớm hình thành nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn quy hoạch, quản lý hệ thống không gian xanh đô thị; xem xét nhóm các chỉ tiêu đã đề xuất để thể chế hóa trong các văn bản pháp lý đầu tư xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, hướng dẫn thiết kế đô thị; nâng cao vai trò của cộng đồng trong giám sát, khai thác, quy hoạch, quản lý hệ thống không gian xanh đô thị.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm của Nhiệm vụ theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; các phương pháp nghiên cứu phù hợp; Báo cáo tổng kết, dự thảo tiêu chuẩn được thực hiện công phu, đa dạng thông tin, số liệu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, bố cục lại báo cáo tổng kết đảm bảo ngắn gọn, súc tích hơn; làm rõ hơn các định nghĩa, khái niệm mới liên quan đến không gian xanh được sử dụng trong các sản phẩm Nhiệm vụ; rà soát, biên tập kỹ lưỡng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu thông qua Nhiệm vụ.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...