Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu thiết kế tường barrette trong thi công hố đào sâu cho công trình xây dựng tại khu vực đô thị
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu thiết kế tường barrette trong thi công hố đào sâu cho công trình xây dựng tại khu vực đô thị
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ

Hình ảnh về hoạt động nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ

Các album khác