Ngày đăng 07/06/2020 | 12:00 AM

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

(BXD) Ngày 11/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1594/BXD-VP về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024).
Căn cứ Công văn số 1932/BTNMT-KHTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Các đơn vị đã được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong năm 2020-2021 đề nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, số kinh phí đã giải ngân đến hết ngày 30/6/2021 (theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo công văn này), nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng (biểu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo công văn này).

Các nhiệm vụ, dự án đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2022 phải lập Thuyết minh đề cương chi tiết theo mẫu Phụ lục 4 và tổng hợp danh mục kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị theo Phụ lục 3 (Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án và các biểu Phụ lục được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn, mục Thông báo hoặc http://khcnmt.xaydung.gov.vn/).

Công văn báo cáo, thuyết minh đề cương chi tiết và danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án sự nghiệp môi trường môi trường năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 30/5/2021. Ngoài công văn và bản in biểu tổng hợp danh mục, thuyết minh đề cương chi tiết các nhiệm vụ, dự án đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn; CC: loibxd77@gmail.com.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_1594-BXD-VP_11052021
Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...