Ngày đăng 11/01/2023 | 12:00 AM

Quyết định số 11/QD-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030

(BXD) Ngày 11/01/2023 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 11/QD-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030
Ngày 11/01/2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 11/QD-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 với mục tiêu chính:

- Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; gắn chặt với thực tiễn sản xuất và quản lý của Ngành theo hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến trên thế giới; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Xây dựng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngành Xây dựng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đảm bảo nguồn lực để phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng; trong đó xác định nguồn lực Nhà nước có vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội đóng vai trò quyết định, chú trọng phát triển thị trường khoa học và công nghệ
Phòng CNPM - TTTT

Tin có liên quan

Loading ...