Ngày đăng 05/03/2020 | 12:00 AM

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

(BXD) Ngày 5/3/2020, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng

Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Hội đồng) được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Chủ tịch, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) là cơ quan Thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm phối hợp với các cá nhân, cơ quan để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có 4 Tiểu ban: Tiểu ban Kết cấu và công nghệ xây dựng (Cơ quan đầu mối là Viện Khoa học Công nghệ xây dựng); Tiểu ban Sản phẩm hàng hóa, vật liệu và cơ khí xây dựng (Cơ quan đầu mối là Viện Vật liệu xây dựng); Tiểu ban Quy hoạch xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (Cơ quan đầu mối là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia); Tiểu ban Kiến trúc và hệ thống kỹ thuật bên trong công trình (Cơ quan đầu mối là Viện Kiến trúc quốc gia).

Các Tiểu ban này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được Hội đồng phân công và đề xuất các nội dung kỹ thuật cần phải xem xét sửa đổi hoặc xây dựng mới hàng năm trong kế hoạch đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ của Hội đồng là: Tư vấn hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo định hướng lộ trình được phê duyệt đến năm 2030; tư vấn xác định danh mục tiêu chuẩn cốt lõi, danh mục quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để biên soạn theo lộ trình đã được phê duyệt; tư vấn danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần biên soạn hàng năm theo định hướng mới; tham gia Hội đồng Tư vấn thẩm định đề cương chi tiết, nghiệm thu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc cho ý kiến về nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, trước ngày 20/3/2020, các Tiểu ban của Hội đồng sẽ tiến hành họp bàn, thống nhất kế hoạch và triển khai phân loại các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã có thành các nhóm, phân loại thứ tự ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cốt lõi, theo kế hoạch từng năm, 5 năm, 10 năm, đồng thời chú ý xem xét hệ thống tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài liên quan đến ngành Xây dựng… để có những đề xuất phù hợp, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.


Trần Đình Hà

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...