Ngày đăng 13/08/2018 | 12:00 AM

Hải Phòng: Đảm bảo toàn bộ người dân khu vực nông thôn được cấp nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn, uống

(BXD) Liên quan đến việc bổ sung quy hoạch, phân vùng cấp nước tại các huyện, Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo giao UBND các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên và Kiến Thụy rà soát lại toàn bộ các thỏa thuận dịch vụ cấp nước mini trên địa bàn, căn cứ năng lực của các nhà máy nước mini, tổ chức thương thảo, điều chỉnh t

Ảnh minh họa.

Chủ tịch giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nội dung Quy hoạch cấp nước thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 05/3/2018; Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2018. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch cấp nước phù hợp với các quy định của pháp luật, đề xuất phương án giải quyết tình trạng chồng lấn vùng phục vụ cấp nước (nếu có) báo cáo UBND thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận dịch vụ cấp nước của các địa phương, đề xuất báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2018.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 205 nhà máy sản xuất nước sạch khu vực nông thôn, được xây dựng tại 160 điểm cấp nước, phục vụ cấp nước cho 143 xã và thị trấn. Các đơn vị cấp nước đều ký kết hợp đồng với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn phục vụ. Tuy nhiên, nội dung trong các hợp đồng đều không quy định cụ thể các điều kiện về dịch vụ như: chất lượng nước, áp lực nước, tiêu chuẩn sử dụng nước…; định hướng kế hoạch phát triển cấp nước, giá nước, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa có quy định cụ thể về lấy ý kiến người dân trong việc cấp nước sạch nông thôn, song tại một số xã thuộc các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy và Thủy Nguyên, người dân liên tục có ý kiến yêu cầu được sử dụng nước sạch từ các nhà máy nước đô thị hoặc từ các nhà máy nước quy mô lớn, chất lượng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước ăn, uống… nhưng đều không được đáp ứng, do trong vùng đã có nhà máy nước mini cấp nước. Mặt khác, do vùng cấp nước theo quy hoạch hiện đang có sự chồng lấn một phần hoặc toàn bộ lên vùng phục vụ của các nhà máy cấp nước khu vực nông thôn hiện có, vì vậy cần phải có hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho việc thực hiện đầu tư, nâng cấp mở rộng các nhà máy nước sạch nông thôn. Phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ người dân khu vực nông thôn được cấp nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn, uống.


Theo Haiphong.gov.vn

Theo Haiphong.gov.vn

Tin có liên quan

Loading ...