Đoàn CBGV Nhà trường tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2017
Đoàn CBGV Nhà trường tham dự Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố Hà Nội năm 2009
Đoàn CBGV Nhà trường tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN Thành phố Hà Nội năm 2009 - 2010
Hội giảng giáo viên, giảng viên Bộ xây dựng năm 2017
Hội giảng giáo viên giỏi ngành dạy nghề Thành phố Hà Nội
Đoàn CBGV Nhà trường tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2017
Đoàn CBGV Nhà trường tham dự Hội giảng giáo viên dạy nghề Thành phố Hà Nội năm 2009
Đoàn CBGV Nhà trường tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN Thành phố Hà Nội năm 2009 - 2010
Hội giảng giáo viên, giảng viên Bộ xây dựng năm 2017
Hội giảng giáo viên giỏi ngành dạy nghề Thành phố Hà Nội

Đô thị thông minh

Hội giảng các cấp

Các album khác