Đoàn Công tác Bộ Xây dựng khảo sát Nhà máy sản xuất Panel Phương Nam

Đoàn Công tác Bộ Xây dựng khảo sát Nhà máy sản xuất Panel Phương Nam