Error: The file '/modules/common/banner/amcsimplebanner.ascx' does not exist. (Cài đặt banner)
Chuyên trang khoa học công nghệ ngành xây dựng - Xem văn bản - Quyết định số 931/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 931/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Số hiệu 931/QÐ-BXD
Ngày ban hành 15/07/2020
Ngày có hiệu lực 15/07/2020
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Tệp tin đính kèm:

BỘ XẤY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Cục GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-BXD ngày 15/7/2020 cùa Bộ Xây dựng)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Nghị quyết số 99/2019/QH14) với mục đích tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

b) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018’’.

2. Yêu cầu

a) Nghiên cứu triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình; các chủ đầu tư, chủ quản lý và khai thác, sử dụng công trình; các cán bộ, công nhân viên cùa Bộ Xây dựng trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

b) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trong triển khai các nhiệm vụ được giao;

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH14;

d) Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THựC HIỆN

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo);

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy đối với các loại công trình xây dựng hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo);

- Là đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

2. Cục Quản lý hoạt động xây dựng

- Chủ trì rà soát, nghiên cứu và đề xuất các quy định nhằm đảm bảo các điều kiện về PCCC liên quan đến công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định và năng lực hoạt động xây dựng;

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý công tác thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật về hệ thống, thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo);

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an xây dựng quy định về xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý II năm 2021);

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Bộ Công an trong công tác thẩm định các công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không cấp phép xây dựng đối với công trình chưa được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Bộ Công an trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng gắn với nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế tình trạng công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiêm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo);

- Trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng của Bộ Công an để phối hợp xử lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

4. Thanh tra Xây dựng

Trong quá trình thanh tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện việc không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các chủ thể thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng của Bộ Công an để phối hợp xử lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

5. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Rà soát, sửa đổi hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý nhà chung cư trong công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư, bố trí nguồn kinh phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện theo tiến độ của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014).

6. Cục Phát triển đô thị

Chủ trì, phối hợp với với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Vụ Quy hoạch kiến trúc

- Chủ trì rà soát, nghiên cứu và đề xuất bổ sung các quy định, hướng dẫn nhằm đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

- Là đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

8.Vụ Kế hoạch - Tài chính

Nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện để đảm bảo công tác PCCC theo quy định tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 01 tháng 10 hàng năm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ./.

 -----

Nguồn: Trang TTĐT Thư viện pháp luật(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-931-QD-BXD-2020-Thuc-hien-Quyet-dinh-630-QD-TTg-phong-chay-chua-chay-447471.aspx)