Ngày đăng 20/02/2023 | 12:00 AM

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024

(BXD) Ngày 20/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 561/BXD-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024

Nhằm triển khai công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2024 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ cũng như các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Xây dựng đã có công văn 561/BXD-KHCN  hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2024 như sau:

1. Việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2024:

a) Các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN tại Điều 7, Điều 17, Điều 20, Điều 24 của Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng.

b) Căn cứ các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến ngành xây dựng được trình bày tại Phụ lục danh mục kèm theo công văn này.

c) Các đề xuất đăng ký theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 881.

d) Thời gian đăng ký: các đơn vị, tổ chức gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2024 về Bộ Xây dựng qua Vụ KHCN&MT trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp, tổ chức thẩm định và xây dựng danh mục nhiệm vụ.

Bản mềm các đề xuất nhiệm vụ gửi về địa chỉ email: namvlxd@gmail.com. Chi tiết liên hệ ông Vũ Hải Nam – Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT. SĐT: 0912.628.660.

2. Về việc xây dựng báo cáo định kỳ:

Các đơn vị, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN gửi báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kinh phí, các vướng mắc khó khăn và kiến nghị (nếu có) theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 881 về Bộ Xây dựng qua Vụ KHCN&MT trước ngày 31/3/2023

Đối với các đơn vị, tổ chức không trực thuộc Bộ Xây dựng có thể truy cập website Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tham gia đề xuất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: Tải về

Trung tâm Thông tin (Công văn 561/BXD-KHCN)

Tin có liên quan

Loading ...