Ngày đăng 03/08/2022 | 12:00 AM

Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023

(BXD) Ngày 03/8/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 128/TB-BXD về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài dự án khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý (Sau đây gọi là Quy chế 315); Công văn số 3556/BTNMT-KHTC ngày 23/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành; Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đề xuất trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 do Bộ Xây dựng quản lý vào ngày 15/7/2022, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Phụ lục 1 đính kèm để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện.

1. Hồ sơ đăng ký tham gia:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp gồm: (1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ; (2) Thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ theo Công văn số 3556/BTNMT-KHTC ngày 23/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (mẫu đính kèm tại Phụ lục 2); (3) Tóm tắt các hoạt động liên quan (năng lực) của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; (4) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và (5) các tài liệu liên quan khác.      

2. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ Sự nghiệp bảo vệ môi trường (SNBVMT) được thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 tại Chương II của Quy chế 315;

- Nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định theo các Điều tại Chương III của Quy chế 315.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 31/8/2022. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 31/8/2022.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_128-TB-BXD_03082022.pdf

Trung tâm Thông tin

Tin có liên quan

Loading ...