Error: The file '/modules/common/banner/amcsimplebanner.ascx' does not exist. (Cài đặt banner)
Chuyên trang khoa học công nghệ ngành xây dựng - Xem văn bản - Quyết định số 860/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VĂN BẢN QPPL

Quyết định số 860/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số hiệu 860/QÐ-BXD
Ngày ban hành 29/06/2020
Ngày có hiệu lực 29/06/2020
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Tệp tin đính kèm:

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 860/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 25/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp chủ động triển khai từng nhiệm vụ cụ thể theo đúng nội dung, đảm bảo thời hạn quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Công An;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 25/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 860/QĐ-BXD ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị theo các nhiệm vụ trọng tâm được giao, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg và Kế hoạch này.

3. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị thuộc Bộ phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trong phòng, chống tội phạm nói chung và hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chương trình, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: thường xuyên trong năm

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến bao gồm: Chính sách, pháp luật chuyên ngành xây về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Luật Doanh nghiệp, chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và các hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế

- Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Bộ, Vụ Quản lý Doanh nghiệp.

- Thời hạn thực hiện: theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hằng năm của Bộ Xây dựng

3. Tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án liên quan đến quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản trên tại các cuộc họp báo, Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng

- Thời hạn thực hiện: thường xuyên trong năm

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ giao tại Đề án phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong hoạt động xây dựng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-BXD ngày 21/7/2017 và Kế hoạch phòng, chống tội phạm hằng năm của Bộ Xây dựng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: thường xuyên hàng năm

5. Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật chuyên ngành xây dựng và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản.

- Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế

- Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch -Kiến trúc, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Bộ

- Thời hạn thực hiện: thường xuyên hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Công An theo quy định về tình hình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, định kỳ báo cáo trước ngày 10/12 hằng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu, gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trong trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

------

Nguồn: Trang TTĐT Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-860-QD-BXD-2020-thuc-hien-Chi-thi-21-CT-TTg-xu-ly-lua-dao-chiem-doat-tai-san-446156.aspx)