Ngày đăng 04/06/2024 | 12:00 AM

SẢN PHẨM DỰ ÁN: Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung)

(BXD) Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung)
Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tin có liên quan

Loading ...