Ngày đăng 04/06/2024 | 12:00 AM

SẢN PHẨM NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI Ô NHIỄM TỪ CÁC CHẤT HÓA HỌC CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU GỖ TỰ NHIÊN, VẬT LIỆU GỖ NHÂN TẠO (CÔNG NGHIỆP) LÀM VẬT LIỆU NỘI THẤT VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG. TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC PHÁT THẢI CHO NHÓM SẢN PHẨM ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG.

(BXD) ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI Ô NHIỄM TỪ CÁC CHẤT HÓA HỌC CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU GỖ TỰ NHIÊN, VẬT LIỆU GỖ NHÂN TẠO (CÔNG NGHIỆP) LÀM VẬT LIỆU NỘI THẤT VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG. TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC PHÁT THẢI CHO NHÓM SẢN PHẨM ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG.
ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI Ô NHIỄM TỪ CÁC CHẤT HÓA HỌC CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU GỖ TỰ NHIÊN, VẬT LIỆU GỖ NHÂN TẠO (CÔNG NGHIỆP) LÀM VẬT LIỆU NỘI THẤT VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG. TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC PHÁT THẢI CHO NHÓM SẢN PHẨM ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG.
Viện Vật liệu Xây dựng

Tin có liên quan

Loading ...