Ngày đăng 04/06/2024 | 12:00 AM

SẢN PHẨM DỰ ÁN: Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

(BXD) Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam
Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam
Viện Vật liệu Xây dựng

Tin có liên quan

Loading ...