Ngày đăng 29/09/2022 | 12:00 AM

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện

(BXD) Ngày 29/9/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trần Hữu Hà cho biết, những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng dẫn đến gia tăng dịch cư đô thị, gây áp lực không nhỏ trong vấn đề quản lý đô thị và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng thực sự là những thách thức rất lớn đối với công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Quyết định: Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 về phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020"; Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 nhằm tiến tới nền kinh tế carbon thấp...

Tại Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành ngày 1/8/2018) có nêu: giai đoạn 2018-2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Đề án đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên để triển khai thực hiện; trong đó nhiệm vụ số 7 là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh theo nhiều giai đoạn. Do vậy, nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo đô thị, cán bộ chuyên môn các cấp là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã xây dựng và hoàn thiện bộ tài liệu chung cho cả 3 nhóm đối tượng (cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), với 25 chuyên đề: tổng quan đô thị thông minh; các bộ tiêu chuẩn, chỉ số về đô thị thông minh; các nội dung xây dựng đô thị thông minh; quản lý phát triển đô thị thông minh...

Theo TS. Trần Hữu Hà, sử dụng bộ tài liệu để tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị thông minh cả nước nói chung và cho các tỉnh thành đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh nói riêng là hoàn toàn phù hợp.

Để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn theo từng lĩnh vực cụ thể của công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất Bộ Xây dựng tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí để Học viện nghiên cứu biên soạn các chương trình, tài liệu chuyên sâu theo từng lĩnh vực cụ thể của công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh như: bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý quy hoạch đô thị thông minh, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý hạ tầng đô thị thông minh, về các giải pháp công nghệ quản lý xây dựng phát triển đô thị, về quản trị chính quyền đô thị thông minh gắn với Chính phủ số.

Đánh giá cao những kết quả nhóm nghiên cứu đã đạt được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Hội đồng đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý: cần rà soát, lược bỏ thông tin về các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực và cập nhật những văn bản mới ban hành, có liên quan; bổ sung đối tượng tập huấn là cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương,  đơn vị tư vấn, cơ sở đào tạo có ngành học liên quan đến đô thị; nghiên cứu bổ sung mục xây dựng tài liệu theo yêu cầu đặc thù của từng địa phương...

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...