Ngày đăng 08/11/2021 | 12:00 AM

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học về hoàn thiện Tiêu chuẩn Thiết kế công trình chịu động đất

(BXD) Ngày 8/11/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá nghiệm thu Phần 2: Cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012 (thuộc Nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện Tiêu chuẩn Tải trọng và tác động), nhiệm vụ gồm: soát xét TCVN 9386 : 2012 Phần 1, Phần 2; biên soạn TCVN 9386 : 202x Phần 3, Phần 4 và Phần 6. Nhiệ


Các chuyên gia thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng các sản phẩm của Nhiệm vụ

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Đỗ Tiến Thịnh cho biết, ngay sau khi châu Âu ban hành hệ tiêu chuẩn EN 1998 về thiết kế công trình chịu động đất, Việt Nam đã mạnh dạn tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn này, song từ năm 2012 đến nay chưa có sự soát xét, chỉnh sửa, gây ra nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng. Do đó, việc soát xét TCVN 9386:2012 Phần 1, Phần 2 và biên soạn mới Phần 3, Phần 4 và Phần 6 là đặc biệt cần thiết.

Đối với Phần 1, Phần 2, nhóm nghiên cứu tập trung soát xét các điểm chưa phù hợp của tiêu chuẩn hiện hành về dịch thuật và thuật ngữ; áp dụng đường cong phổ loại 2; tỷ số nén dọc; lựa chọn cấp độ dẻo trong thiết kế công trình; soát xét các Phụ lục E, F, G, H; soát xét phạm vi áp dụng của TCVN 9386 Phần 2; nghiên cứu, soát xét các tiêu chuẩn viện dẫn của EC 8 để thuận tiện sử dụng tại Việt Nam.

Đối với các Phần 3, 4, 6, nhóm nghiên cứu đã tiến hành soát xét lại bản dịch tiêu chuẩn hiện hành, sau đó đối chiếu với phiên bản tiêu chuẩn gốc BS EN mới nhất, đồng thời nghiên cứu, xem xét, tổng hợp danh mục các tiêu chuẩn viện dẫn cần thiết để có thể áp dụng tiêu chuẩn này trong thực tiễn Việt Nam và chỉnh sửa định dạng của tiêu chuẩn đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được duyệt, hồ sơ nghiệm thu Nhiệm vụ tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Báo cáo tổng kết và các dự thảo tiêu chuẩn được thực hiện công phu, có sự tham khảo, dẫn chiếu của nhiều tài liệu liên quan và đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, xem xét các bản dịch đảm bảo sát nghĩa với bản gốc, sử dụng chính xác và đồng nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, chỉnh sửa các bảng biểu, lỗi chế bản, lỗi đánh máy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và dự thảo các tiêu chuẩn.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tin có liên quan

Loading ...