JSOFT
Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng”
26/12/2018
(MOC.GOV.VN) - Ngày 25/12/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng” do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

 

 

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đặng Mạnh Tùng cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ là: Tăng cường khả năng kết nối liên tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai tại các đơn vị; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, thực hiện các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; xây dựng kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng từng giai đoạn, trong đó xác định rõ các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm của các đơn vị triển khai, thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của Nhiệm vụ bao gồm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và tình hình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu tổng quan về Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; xây dựng đặc tả và tương tác các thành phần Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu xây dựng lộ trình, kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; Xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; khảo sát và chuẩn hóa thông tin để xây dựng, phân tích thiết kế, xây dựng ứng dụng phần mềm một cửa điện tử của Bộ Xây dựng; cài đặt, vận hành, chạy thử, tập huấn hướng dẫn vận hành và sử dụng phần mềm một cửa điện tử của Bộ Xây dựng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiên cứu tổng quan các kinh nghiệm trong nước, quốc tế liên quan đến nhiệm vụ, đồng thời lập và thông qua mẫu phiếu điều tra với 30 tiêu chí thông tin trong 6 nhóm thông tin, gồm: Thông tin chung; dịch vụ công/dịch vụ công trực tuyến; các ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất; hạ tầng và an toàn thông tin; nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo; yêu cầu, nhu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Các mẫu phiếu điều tra này đã được gửi đến 25 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng để thu thập thông tin, làm cơ sở thực tiễn triển khai các nội dung của Nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau hơn 1 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nhiệm vụ, với bộ sản phẩm bao gồm:

-  Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả khảo sát các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về: Dịch vụ công/dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của các đơn vị; yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng nội bộ tại đơn vị và đề xuất; kênh truy nhập, tích hợp liên thông, hạ tầng và an toàn thông tin; đánh giá các hệ thống ứng dụng dùng chung hiện tại;

- Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng, gồm: Mục đích và phạm vi áp dụng của Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng; hiện trạng phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng; định hướng xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng; mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin; Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng.

Trong Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng, nhóm nghiên cứu xây dựng các nội dung bao gồm: Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; nền tảng chia sẻ tích hợp cấp Bộ (LGSP) của Bộ Xây dựng; yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; các giải pháp, tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; lộ trình, kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện; tổ chức triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ.

- Dự thảo Lộ trình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng.

- Phần mềm một cửa điện tử của Bộ Xây dựng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo nhận xét của Hội đồng, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, triển khai và hoàn thành khối lượng rất lớn các công việc, hoàn thành bộ sản phẩm đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, nhóm tác giả cần rà soát lại nội dung Báo cáo, chú ý biên tập lỗi dùng câu, đánh máy.

TS. Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông góp ý cho Nhiệm vụ

TS. Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyên gia phản biện nhận xét, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, phầm mềm một cửa điện tử cấp Bộ đã chứng minh hiệu quả thực tiễn khi được triển khai áp dụng tại Bộ Xây dựng, góp phần quan trọng vào giải quyết các thủ tục hành chính của Bộ.

TS. Nguyễn Thành Phúc đánh giá dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng tuân thủ và phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Chính phủ điện tử và sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng”, đồng thời đánh giá, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã rất nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng đã ký, tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp và phân tích đầy đủ các số liệu cần thiết, các sản phẩm của Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, được Hội đồng đánh giá cao.

Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm nghiên cứu phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ hành chính tại các đơn vị, đồng thời tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng, rà soát, chỉnh sửa và sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng

Cảm ơn các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã có những nhận xét, góp ý rất hữu ích đối với nhóm nghiên cứu, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Quang cho biết sẽ chỉ đạo nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo nhiệm vụ đảm bảo chất lượng cao nhất.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà

Tin chỉ đạo, điều hành

Penetron và các tiêu chuẩn môi trường trong xây dựng

Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030

Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị thích ứng với điều kiện Việt Nam”

Bộ Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ”, mã số RD 106-18

Le Doan Hop

Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Văn phòng làm việc, xây dựng tại số 65 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.