JSOFT
Kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ năm 2019
16/07/2019
(MOC.GOV.VN) - (Kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TT Tên Chương trình
Đề tài / Dự án
Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc  
  Tổng số nhiệm vụ 51      
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
      Tổng I  
1 TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
2 TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
3 Soát xét TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
4 Soát xét TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
5 Soát xét TCVN 3107:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp VEBE xác định độ cứng Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
6 Soát xét TCVN 3108:1993 Hỗn hợp bê tông  nặng - Phương pháp  xác định khối lượng thể tích Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
7 Soát xét TCVN 3109:1993 Hỗn hợp bê tông  nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước  Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
8 Soát xét TCVN 3110:1993 Hỗn hợp bê tông  nặng - Phương pháp phân tích thành phần  Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
9 Soát xét TCVN 3111:1993 Hỗn hợp bê tông  nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí   Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
10 Soát xét TCVN 3112:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp thử xác định khối lượng riêng   Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
11 Soát xét TCVN 3113:1993 Bê tông  nặng - phương pháp xác định độ hút nước Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
12 Soát xét TCVN 3114:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
13 Soát xét TCVN 3115:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
14 Soát xét TCVN 3116:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
15 Soát xét TCVN 3117:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định độ co Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
16 Soát xét TCVN 3118:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định cường độ nén Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
17 Soát xét TCVN 3119:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi bửa Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
18 Soát xét TCVN 3120:1993 Bê tông  nặng - Phương pháp xác định cường kéo khi uốn Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
19 Soát xét  TCVN 5726:1993 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
20 Soát xét  TCVN 9357:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
21 Xây dựng tiêu chuẩn TCVN “Yêu cầu kỹ thuật – Phương pháp thử cho vật liệu tái chế từ phế thải xây dựng làm lớp móng đường giao thông đô thị” Trường Đại học xây dựng  2019 2020  
22 Soát xét QCVN 16:2017/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1. Viện Vật liệu xây dựng;
2. Vụ KHCN&MT
2019 2020  
23 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Quốc gia “Sơn - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán” Viện Vật liệu xây dựng 2019 2020  
24 Soát xét TCVN 4030: 2003 “Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn’’ Viện Vật liệu xây dựng 2019 2020  
25 Soát xét TCVN 7625:2007
“Kính xây dựng - Kính gương. Phương pháp thử”
và TCVN 7624:2007 "Kính gương. Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hoá học ướt. Yêu cầu kỹ thuật"
Viện Vật liệu xây dựng 2019 2020  
26 Soát xét tiêu chuẩn TCVN 4315:2007 Xỉ lò cao dùng để sản xuất xi măng
 TCVN 4316:2007 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao
Viện Vật liệu xây dựng 2019 2020  
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LĨNH VỰC THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
      Tổng II  
27 Nghiên cứu soát xét QCVN 12:2014/BXD - Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2019  
28 Soát xét TCVN 9401:2012 “Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
29 Cột điện thép tự đứng dạng tháp rỗng: tiêu chuẩn thiết kế Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
30 Biên soạn TC: Hệ mặt dựng nhôm kính - tiêu chuẩn kỹ thuật Viện Khoa học công nghệ xây dựng 2019 2020  
31 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về Yêu cầu an toàn giàn giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019 2020  
32 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về  Sàn nâng di động xây dựng – Thiết kế, tính toán, yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019 2020  
33 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về  cột chống kiểu ống lồng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019 2020  
34 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng – Máy trộn bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và thông số  Trường Đại học Xây dựng 2019 2020  
35 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng – Máy trộn bê tông – Phần 2: Quy trình xác định thông số kỹ thuật Trường Đại học Xây dựng 2019 2020  
36 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng – Máy đầm trong dùng đầm bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và thông số thương mại Trường Đại học Xây dựng 2019 2020  
37 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng – Máy đầm ngoài dùng đầm bê tông Trường Đại học Xây dựng 2019 2020  
38 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng – Bơm bê tông – Phần 1: Thuật ngữ và thông số thương mại Trường Đại học Xây dựng 2019 2020  
39 Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia Máy và thiết bị xây dựng – Bơm bê tông – Phần 2: Quy trình xác định thông số kỹ thuật Trường Đại học Xây dựng 2019 2020  
40 Soát xét tiêu chuẩn TCVN 9341 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam 2019 2020  
41 Biên soạn tiêu chuẩn mới TCVN xxx: 2020 Chất lượng môi trường không khí trong nhà ở và nhà công cộng. Hội Môi trường Xây dựng 2019 2020  
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LĨNH VỰC KIẾN TRÚC, HẠ TẦNG KỸ THUẬT
      Tổng III  
42 Soát xét tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước bên trong nhà và công trình TCVN 4037:1985; TCVN 4038:1985 Hội Môi trường xây dựng Việt Nam 2019 2020  
43 Tiêu chuẩn chiếu sáng đường hầm đô thị (cho xe cơ giới và người đi bộ) Hội Môi trường xây dựng Việt Nam 2019 2020  
44 Nghiên cứu biên soạn TCVN   :2019,  Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở đơn lẻ và toà nhà thương mại nhỏ Viện Kiến trúc Quốc gia 2019 2020  
45 Nghiên cứu soát xét TCVN  3907:2011, Trường Mầm non – Yêu cầu thiết kế Viện Kiến trúc Quốc gia 2019 2020  
46 Nghiên cứu soát xét TCVN  8793:2011, Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế Viện Kiến trúc Quốc gia 2019 2020  
47 Nghiên cứu soát xét TCVN  8794:2011, Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế Viện Kiến trúc Quốc gia 2019 2020  
48 Nghiên cứu biên soạn TCVN  :2019, Siêu thị - Yêu cầu thiết kế Viện Kiến trúc Quốc gia 2019 2020  
49 Nghiên cứu biên soạn TCVN   :2019, Công trình xanh – Hướng dẫn thiết kế Viện Kiến trúc Quốc gia 2019 2020  
50 Soát xét TCVN 16-1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng Hội Môi trường xây dựng Việt Nam 2019 2020  
51 Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Thiết kế công trình xử lý chất thải rắn bằng phường pháp đốt - Yêu cầu kỹ thuật Cục Hạ tầng kỹ thuật 2019 2020  

 

Tin chỉ đạo, điều hành

Penetron và các tiêu chuẩn môi trường trong xây dựng

Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030

Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, quản lý, khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị thích ứng với điều kiện Việt Nam”

Bộ Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ”, mã số RD 106-18

Le Doan Hop

Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 và giai đoạn 03 năm (2022-2024)

Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tháp A dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 13:2018/BXD

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Văn phòng làm việc, xây dựng tại số 65 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.